Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een MR, deze heeft een wettelijke status. De MR van elke school bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zij zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement (Wet Medezeggenschap Onderwijs).

De MR is de schakel tussen ouders/verzorgers, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder/verzorger belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar zitting in hebben. Via deze weg kunnen alle ouders/verzorgers bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties. Kandidaten voor de MR worden officieel gekozen.

De MR overlegt met de directie over schoolzaken zoals:
– Vaststelling of wijziging van de schoolgids en schoolplan
– Zaken vanuit de ouders of vanuit het team
– Veranderingen in het onderwijs
– Personele zaken
– Financiën

Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de GMR. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio functioneert ook een GMR. Iedere MR vaardigt een lid af naar deze GMR. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan.

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz. Bespreekpunten voor MR of GMR kunnen worden doorgegeven aan de leden van de MR van de school. Reglementen en statuten van de GMR zijn te vinden op de site van OOZ.

Oudergeleding

Jacob Warris (voorzitter), Fung Yee Poon , Jeroen Brandenburg en Florence Sahertian-Fambrene

Personeelsgeleding

Anita Coers, Willeke Timmerman, Monique van der Vegte