Ouders op De Toonladder

Op de Toonladder hechten we veel waarde aan een grote mate van betrokkenheid van ouders.  We zijn van mening dat we de kinderen pas optimale ontwikkelingskansen bieden, wanneer onze aanpak wordt herkend en ondersteund door ouders. We vinden het dan ook erg belangrijk dat er een goed en regelmatig contact is met ouders. Op verschillende manieren trachten we de afstand tussen thuis en school zo klein mogelijk te laten zijn.

Ouderparticipatie

Als we van alle beschikbare kwaliteiten van ouders gebruik zouden kunnen maken, betekent dat een enorme hoeveelheid extra mogelijkheden, die uiteindelijk het onderwijs aan de kinderen ten goede komen.
Wij willen graag gebruik maken van deze “kwaliteiten”. De school biedt hiervoor een groot aantal mogelijkheden aan ouders.
Ouderparticipatie kan zowel betrekking hebben op steeds terugkerende activiteiten, zoals het helpen in een groep bij lezen, maar kan ook bijvoorbeeld een éénmalig vakkundig advies zijn of dat u (vanuit uw vakgebied) een gastles verzorgt. Activiteiten waaraan de ouders van onze school kunnen deelnemen zijn o.a.:

 • Bij bezoeken aan de bibliotheek
 • Als begeleiding bij diverse uitstapjes
 • Fruit klaarmaken
 • Ontbijt maken voor de boterhammenbar
 • Helpen versieren en/of schoonmaken in de klassen
 • Helpen bij bijzondere activiteiten zoals feesten en voorstellingen

Nieuwsbrief

Regelmatig komt er een digitale nieuwsbrief uit, waarin we u op de hoogte houden. Soms krijgen de kinderen een briefje mee naar huis of ontvangt u een mail. Dit kan bijv. een uitnodiging zijn voor een presentatie, voor een rapportbespreking of een herinnering aan een studiedag .

Informatieavond
Elk jaar wordt er door alle groepsleerkrachten aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd, waar verteld wordt hoe we het komende schooljaar gaan werken.

Startgesprekken
Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht met alle ouders/verzorgers startgesprekken. Dit zijn gesprekken om u als ouder/verzorger kennis te laten maken met de leerkracht van uw kind. U kunt dan uw verwachtingen ten aanzien van de leerkracht en de school kenbaar maken en specifieke onderwijsbehoeften van uw kind aangeven, aangezien u uw kind het beste kent. De leerkracht kan deze informatie gebruiken om het onderwijs aan de individuele leerling te optimaliseren. De leerkracht zal u laten weten hoe u kunt bijdragen aan het ontwikkelingsproces van uw kind op school.

Rapportbesprekingen
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Ieder jaar wordt er een nieuw blad aan toegevoegd. Aan het eind van groep 8 heeft het kind zijn eigen portfolio. Voordat de rapporten uitgereikt worden, willen wij de inhoud vooraf bespreken met de ouders en/of verzorgers.  Ook kunnen de ouders de cito-uitslagen bespreken met de leerkracht.

Verder zullen wij u altijd uitnodigen voor een gesprek als daar een aanleiding voor is. U kunt zelf ook om een gesprek vragen met de groepsleerkracht, de vakdocent, de interne begeleiders of de directie.

Informatie aan gescheiden levende ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders/verzorgers niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders/verzorgers goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. En andersom, dat beide ouders/verzorgers ons laten weten hoe het met hun kind gaat en hoe hun kind zijn/haar schooltijd beleeft.

De wetgever gaat ervan uit dat ouders/verzorgers worden geïnformeerd over hun kind; zowel in het geval dat een ouder/verzorger gezag heeft als in de gevallen dat dat niet (meer) het geval is. Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers onderling afspraken maken over de verzorging en het welbevinden van hun kind. Op basis hiervan volgt:

 • In het intakegesprek worden adressen van beide ouders/verzorgers genoteerd.
 • Wij horen graag van de ouders/verzorgers wie de eerst aanspreekbare persoon is; meestal de ouder/verzorger die het grootste gedeelte van de verzorging op zich neemt.
 • Beide ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de prestaties van hun kind, over belangrijke gebeurtenissen, festiviteiten en de ouderavonden. Het rapport wordt in drievoud meegegeven (één origineel en twee kopieën).
 • Brieven die via de leerling mee naar huis gaan (schoolreisje, een formulier vanuit de GGD e.d.) worden in enkelvoud meegegeven. School gaat er hierbij vanuit dat de leerling het overhandigt aan degene die hem die dag verzorgt.
 • Voor een 10-minutengesprek worden beide ouders/verzorgers gezamenlijk uitgenodigd.
 • Mondelinge informatie over gedrag of prestaties aan het begin of einde van de schooldag wordt gegeven aan de ouder/verzorger die het kind brengt en/of ophaalt.
 • Een verzoek om samen te werken met derden, of gegevens over het kind te verstrekken aan derden, wordt aan beide ouders/verzorgers gedaan.
 • Gevallen waarbij wij van een ouder/verzorger het verzoek krijgen dat een kind niet wordt opgehaald door de andere ouder/verzorger accepteren wij alleen als er een gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag ligt.

Klachtenprocedure
Als u vragen heeft over het onderwijs of niet tevreden bent, dan stapt u in eerste instantie naar de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directie. U kunt ook de oudercontact medewerker om hulp vragen.

Mocht u na een gesprek met de directie niet tevreden zijn, kunt u contact opnemen met het bestuur van De Toonladder: Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).  Indien dat niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.
Wij gaan ervan uit dat problemen altijd oplosbaar zijn.

We hebben een klachtenregeling opgesteld, waarin staat aangegeven op welke manier een klacht kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld. Deze klachtenregeling kan opgevraagd worden bij het schoolbestuur en ligt op school ter inzage.

Het schoolbestuur is, met instemming van de medezeggenschapsraad, aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Leden van de commissie werken onder strikte geheimhouding.