Leerlingenzorg

Met leerlingenzorg wordt de manier waarop wij de ontwikkeling van onze leerlingen volgen en monitoren bedoeld. Dit is een algemeen gebezigde term, waarbij er dus niet per definitie sprake hoeft te zijn van zorgen die wij over kinderen hebben.

De rol van de Intern Begeleider
De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en wordt hierbij geadviseerd en ondersteund door de Intern Begeleider, Marieke Carpay. De groepsleerkracht informeert de ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het kind en overlegt over de eventuele zorg. De Intern Begeleiders leggen klassenbezoeken af om de plannen, die leerkrachten maken om kinderen tot ontwikkeling te brengen, in werking te zien. Zij geven de leerkrachten feedback om de plannen in de praktijk van goede kwaliteit te laten zijn.

Passend onderwijs
Sinds enkele jaren is het programma Passend Onderwijs van start gegaan. Dit betekent dat scholen zich inspannen om zo veel mogelijk kinderen binnen het regulier onderwijs begeleiding en zorg op maat te bieden. Binnen het samenwerkingsverband worden hierover afspraken gemaakt. Als een ouder zich op een school aanmeldt, dan moet de school ervoor zorgen dat dit kind een passende school binnen de regio vindt. De school heeft hierbij een zorgplicht.

In overleg met ouders/verzorgers kan ervoor gekozen worden dit onderwijs op onze school te realiseren. Het is ook mogelijk een andere school te vinden, die meer te bieden heeft aan een kind met een specifieke behoefte. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, kinderen kunnen nog steeds van deze mogelijkheid gebruik maken. Wel is het streven om zo veel mogelijk kinderen binnen de reguliere scholen onderwijs te bieden. Hiervoor komt geld vrij om de voorzieningen van de school aan te passen of om leerkrachten beter toe te rusten door middel van scholing.

Het gaat bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, niet alleen om kinderen die een onderwijsachterstand hebben opgelopen, maar ook om de kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Deze kinderen krijgen extra uitdaging en begeleiding binnen onze school. Zij worden iedere week door een specifiek hiervoor toegeruste leerkracht (Willeke Timmerman of Kika Meijers) begeleid. Tijdens deze lessen krijgen de kinderen extra uitdaging, maar wordt er ook aandacht besteed aan het werk dat de kinderen in de klas doen. Deze leerlingen worden geselecteerd door de leerkracht en de Intern Begeleiders.

School Ondersteunings Team (SOT)
In het SOT (School Ondersteunings Team) werken de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de orthopedagoog van De Stroming en de Intern Begeleider samen. Dit team komt op regelmatige basis bij elkaar om problemen bij een kind of in het gezin snel en doeltreffend op te lossen of te verlichten. Indien wenselijk worden ouders/verzorgers uitgenodigd om bij dit overleg aan te sluiten, zodat er samen met hen van gedachten kan worden gewisseld en er een plan van aanpak opgesteld kan worden.

Externe zorg
Op verschillende ontwikkelingsgebieden komt zorg voor. Wij ontvangen jaarlijks de GGD voor de 5-jarigenscreening en maken gebruik van externe zorg zoals logopedie. Ook verwijzen wij naar externe zorg waarmee we risicogedrag van kinderen in kaart brengen.

Leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd door middel van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van Cito en wordt geregistreerd in ons digitale leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Het gaat hierbij om de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat (groep 3 t/m 8). Daarnaast worden er regelmatig methodegebonden toetsen en/of observaties afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd (school, groep, individueel) door de groepsleerkracht en de intern begeleider. De resultaten leiden tot het opstellen van een groepsplan en soms tot een individueel handelingsplan.

Wij volgen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (zie hoofdstuk 3.2). Met behulp van vragenlijsten brengen wij op zeven dimensies de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart. Afhankelijk van de uitkomst, worden individuele of groepshandelingsplannen gemaakt om een kind te begeleiden in zijn ontwikkeling. De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over het handelingsplan van hun kind.

Leerlingdossier
Van ieder kind wordt een dossier bijgehouden. Hierin zitten de rapporten, gespreksverslagen, de individuele handelingsplannen en correspondentie van partijen die betrokken zijn bij onderzoek of begeleiding van een kind . Ouders/verzorgers kunnen dit dossier inzien als ze dit op prijs stellen. Hiervoor dienen zij een afspraak te maken. Het dossier wordt bijgehouden in ParnasSys.

Doublure
In bepaalde gevallen is het wenselijk of noodzakelijk dat een leerling kleuterverlenging krijgt of een jaar doubleert. Uitgangspunt is dat de schoolloopbaan van acht jaar maximaal met één jaar wordt verlengd. Bij de overweging of een leerling in aanmerking komt voor een doublure, hanteren wij als leidend principe dat dit voor het betreffende kind een meerwaarde moet hebben. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind heeft het de voorkeur om een kind bij de eigen jaargroep te houden. Echter, soms hebben factoren buiten het kind de schoolloopbaan dermate beïnvloed dat de achterstanden niet in te lopen zijn. Een kind heeft dan baat bij en/of het recht op een doublure.