Privacy

Uiteraard gaat de school zeer zorgvuldig om met de gegevens van uw kind(eren). Wij handelen conform het Privacyreglement Leerlingengegevens. Dit reglement is voor iedereen ter inzage op school aanwezig. 

Bij de inschrijving van uw kind kunt u de privacy voorkeuren aangeven. Dit geldt voor beeldmateriaal op de website, de nieuwsbrief, de schoolgids en op Parro (schoolapp).

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht De Toonladder de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan onderstaande maatregelen.

 • Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier (alle geregistreerde informatie over een leerling).
 • Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegen gegaan. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school.
 • In de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen. Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd.
 • Er zijn bij onze school een groot aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze school alle gegevens in haar bezit heeft. De medische dossiers vallen onder het beheer van de schoolarts, het medisch verslag tbv. de overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, vallen onder het beheer van de directie.
 • Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden ingezien. Ouders hebben uiteraard het recht deze in te zien:
  – De schooldossiers worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd
  – Het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordiger
  – D
  e school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van dossiergegevens bij derden
 • Het is op De Toonladder gebruikelijk dat er tijdens de lessen video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen zijn bestemd om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren en worden niet buiten school gebruikt.

Klik hier voor de privacyverklaring van OOZ.

 Zie voor verdere gegevens over de Algemene Verordening Gegevensbescherming https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voorzieningen zoals bijvoorbeeld digitale camera’s, mobiele telefoons en tablets zorgen ervoor dat ouders op schoolbijeenkomsten veel foto’s en video-opnames kunnen maken. Wij kunnen dat niet verbieden. Wij vragen echter voorafgaand aan dergelijke events of ouders er aan willen denken dat lang niet alle ouders van leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden op sociale media geplaatst worden. Wij verzoeken hen om alleen opnames waar uitsluitend hun eigen kind op staat via sociale media te verspreiden.