De school

De Toonladder staat in de wijk Holtenbroek. Deze wijk kenmerkt zich als een multiculturele wijk. Bovendien is Holtenbroek een groene wijk, die de laatste jaren grotendeels gerenoveerd is of zelfs afgebroken en herbouwd is.

De naam en het logo verwijzen naar de wijk waarin de Toonladder staat. Deze “componistenwijk” is gebouwd in de jaren zestig en krijgt op dit moment een heel ander aanzicht door de renovatie en complete herbouw. Bovendien staat een toonladder voor acht toonhoogten. In acht jaar leert uw kind “stap voor stap”. Na acht jaar verlaat het kind de basisschool en is klaar voor de grote stap naar het voortgezet onderwijs.

Een openbare school

De Toonladder is een openbare school. De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn in de Grondwet (artikel 23) vastgelegd. Onze school is een school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging of wat voor ander kenmerk dan ook, welkom is. Dat maakt het onderwijs op onze school tot ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord. Onze school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voorop staat. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen. Dit vraagt naast een grote inzet van het team, ook actieve betrokkenheid van alle ouders en leerlingen.

Goed onderwijs is voor ons: Samen met plezier leren, werken en spelen.

Visie en missie

Op onze school streven we naar goed onderwijs. Door het geven van goed onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op het zelfstandig functioneren in onze samenleving. Goed onderwijs is voor ons: samen werken en leren met plezier. Op OBS De Toonladder ondersteunen we de leerlingen om zich te ontwikkelen tot een betrokken en respectvol persoon die de toekomst me zelfvertrouwen tegemoet treedt.

Als kernwaarden voor het onderwijs op De Toonladder zijn de volgende begrippen leidend:

  • Respect
  • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
  • Duidelijkheid (structuur/regelmaat)
  • Ontwikkeling (ruimte)
  • Betrokkenheid
  • Bekwaamheid

Hieronder hebben we beschreven wat dat betekent voor de leerling, het team en waar mogelijk voor ouders en verzorgers.

Respect
Leerlingen laten elkaar in hun waarde. De leerling is bereid om zonder oordeel te luisteren. Leerlingen zijn aardig en behulpzaam voor elkaar. Zij kiezen het juiste en gepaste taalgebruik tegenover de
ander. Zij leren dat er verschillen zijn tussen mensen en dat dit normaal is. De leerling heeft respect voor regels en afspraken op school en in de klas.

Leerkrachten laten collega’s, kinderen en ouders in hun waarde. Er is een open sfeer: leerkrachten zijn open naar elkaar toe. Dit betekent ook dat mensen elkaar kunnen aanspreken bij een
meningsverschil of irritatie. Leerkrachten tonen een open luisterhouding en nemen tijd voor collega’s, leerlingen en ouders. Leerkrachten zijn hierin een voorbeeld voor de leerlingen en kunnen leerlingen stimuleren of sturen door het goede voorbeeld te geven.

Ouders accepteren elkaars verschillen in niveau en achtergrond. Zij gebruiken juist en gepast taalgebruik naar de ander toe. Zij respecteren de regels van de school. Ouders en leerkrachten staan
op één lijn met betrekking tot het tonen van wederzijds respect en begrip voor meningen en culturele achtergronden van anderen.

Eigenaarschap/verantwoordelijkheid
De leerling toont een open leerhouding en wil moeite doen voor zijn/haar eigen leerproces. De leerling weet dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag ten opzichte van zichzelf (eigen ontwikkeling) en anderen en leert dat hij/zij hierin keuzes kan maken. De leerling voelt zich verantwoordelijk voor schooleigendommen en gaat hier netjes mee om.

De leerkracht is elk schooljaar verantwoordelijk voor zijn groep en het groepsproces. De leerkracht zorgt dan ook dat het klassenmanagement op orde is en verdiept zich in de leerlingen. Leerkrachten komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van hun leerling, zodat deze zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De leerkracht is in gesprek met de leerling over wat deze nog kan en wil leren. Eigenaarschap betekent ook dat de leerkracht zijn/haar leerling aanspreekt op diens verantwoordelijkheden en de rol die het kind heeft in de groep.

Ouders stimuleren eigenaarschap bij hun kind(eren). Ouders ondersteunen hun kind(eren) en sturen
ze waar nodig bij door belangstelling en betrokkenheid te tonen.

Duidelijkheid (structuur, regelmaat)
De leerling kan aangepast gedrag laten zien. Leerlingen volgen de heldere regels in de klas en op het schoolplein. De leerling laat gewenst gedrag zien dat past bij de afspraken en regels die samen
gemaakt zijn en mogen elkaar en de leerkracht hieraan houden.

De leerkracht brengt structuur aan in de dag. Hij/zij maakt een rooster en volgt dit zichtbaar voor de leerlingen. De leerkracht laat consequent en voorspelbaar gedrag zien naar ouders en leerlingen toe. De leerkracht toont consequentheid in de aanpak. De leerkracht zorgt ervoor dat de regels en het te verwachten gedrag duidelijk besproken en zo nodig door het jaar heen herhaald worden. Ook
consequenties, zowel positief als negatief worden besproken. Parallelle klassen geven vergelijkbaar onderwijs. Leerkrachten en de directie komen afspraken na.

Ouders dragen zorg voor welbevinden van hun kind door ervoor te zorgen dat het op tijd naar bed gaat en tijd op school komt. Ouders realiseren zich dat duidelijkheid en een consequente aanpak thuis en op school de ontwikkeling van hun kind ondersteunt en zijn bereid hierover in gesprek te zijn met de leerkracht. Soms is het goed om samen afspraken te maken zodat ouders en leerkracht op één lijn zitten.

Ontwikkeling (ruimte)
Leerlingen staan open voor ontwikkeling en groei door inzet en bereidheid te tonen (‘we zijn klaar om te leren’). De leerling krijgt ruimte en tijd om te ontwikkelen op eigen niveau. Er is ruimte qua
leeromgeving, zowel binnen als buiten. Leerlingen hebben een eigen leer-/werkplek en kunnen ook gebruik maken van aparte werkplekken. Er is altijd aandacht voor het evenwicht tussen inspanning en ontspanning, omdat ontspanning ruimte geeft in je hoofd om weer te leren.

Leerkrachten zijn altijd gericht op ontwikkeling. Ontwikkeling van hun leerlingen, van zichzelf en van hun collega’s. Leerkrachten hebben vertrouwen in elkaar. Zij nemen tijd om collega’s te
ondersteunen en samen zaken te ontwikkelen en te laten groeien. Er is voldoende ruimte voor ontspanning en inspiratie. Leerkrachten hebben de beschikking over een goede werkplek. Er is ruimte/plek voor oudergesprekken. Leerkrachten maken ruimte in de agenda voor ouders.

Ouders helpen de school door thuis hulp te bieden bij huiswerk en dit te stimuleren. De ouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Wanneer het nodig is nemen zij actief deel aan gesprekken met de leerkracht over wat er nodig is voor hun kind om goed te kunnen ontwikkelen en leren. Ouders staan open voor extra begeleiding (thuis of op school) als dit in het belang is van de ontwikkeling van hun kind.

Betrokkenheid
We verwachten van de leerling een actieve, open houding. We streven naar een goede werkhouding van de leerling zelf. De leerling is zelfredzaam en kan zelfstandig aan de slag. De leerling stelt vragen en is nieuwsgierig. De leerling wil graag leren. Leerlingen helpen elkaar en vangen elkaar goed op. De leerling is betrokken en gemotiveerd om het hoogst haalbare te bereiken.

De leerkrachten en het managementteam zijn actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Zij gaan voor kwaliteit op het gebied van schoolontwikkelingen en kwaliteit voor leerlingen. Zij bieden een luisterend oor en tonen belangstelling aan collega’s, ouders en leerlingen.

Ouders zijn actief betrokken bij hun kind(eren) en de school. De ouders zijn op de hoogte van wat er op school gedaan wordt. Zij weten wanneer er activiteiten zijn en zijn op de hoogte van onderwijs. Thuis stimuleren zij hun kind en bieden hulp aan het kind waar dat nodig is. Op school zijn er klassenouders. Zij stimuleren andere ouders en sturen hen aan. Ouders zijn aanwezig bij ouderavonden en oudergesprekken.

Bekwaamheid
De leerling heeft genoeg zelfvertrouwen. Hij/zij voelt zich zeker over zichzelf. De leerling weet wat hij/zij kan en is daar trots op. De leerling weet ook van zichzelf waar hij/zij nog hulp bij nodig
heeft. De leerling kan doelgericht werken aan nieuwe vaardigheden.

De leerkracht heeft kennis van de stand van zaken. De leerkracht blijft zich ontwikkelen en is nieuwsgierig naar de nieuwe ontwikkelingen. De leerkracht sluit aan bij de zone van de naaste
ontwikkeling. De leerkracht signaleert en stemt het aanbod af om het hoogst haalbare niveau te behalen.

Ouders hebben vertrouwen in de bekwaamheid van de leerkracht op pedagogisch en didactisch gebied. Er is sprake van een partnerschap. De ouders informeren de leerkracht over relevante zaken rondom hun kind (m.b.t. welbevinden, relatie, competentie etc.). Ouders volgen de ontwikkeling van hun kind en zijn trots op de vaardigheden die hun kind leert.

Ons motto is hierbij:
“In harmonie stap voor stap de ladder op!”