Ons onderwijs

Onze leerlingen, hun ouders of verzorgers, onze maatschappelijke partners, de maatschappij: ze verwachten van ons dat we de leerlingen zover brengen dat ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen. We onderscheiden drie domeinen; drie velden waarin we doelen kunnen stellen aan ons onderwijs:
1. Het eerste domein is dat van de kwalificatie. Daarbij gaat het om het verwerven van kennis, vaardigheden, waarden en houdingen. Het behalen van een diploma is voor veel van onze leerlingen daarbij een belangrijk doel.
2. Socialisatie is het tweede domein. Hier gaat het erom dat we door het onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en manieren van zijn. Anders gezegd: leerlingen worden erop voorbereid om deel uit te maken van de samenleving.
3. Het derde domein is dat van de subjectificatie. Hier gaat het over persoonsvorming: over emancipatie; over vrijheid en verantwoordelijkheid; over de vraag hoe het kind zich
ontwikkelt in relatie tot de wereld die hem/haar omringt.

Deze drie domeinen sluiten elkaar niet uit. Bij goed onderwijs komen deze domeinen voortdurend terug en in interactie met elkaar. Een OOZ-school is een school waarin deze drie domeinen van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming zichtbaar, voelbaar, merkbaar, en – als het kan – meetbaar zijn.

Het kleuteronderwijs

Het kleuteronderwijs op de Toonladder wordt aangeboden door programmagericht en ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit houdt in dat er een systematische ordening en aanbieding van de leerstof is. Deze vindt plaats in de kringen. Daarnaast heeft het spel een leidende rol gedurende een schooldag. De kinderen spelen in hoeken die doelgericht, betekenisvol en thematisch zijn ingericht. De leraren observeren en sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten houden dit systematisch bij in ons leerlingenvolgsysteem ‘Parnassys Leerlijnen Jonge Kind’.

In groep 1-2 werken de kinderen aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Sociale redzaamheid
  Binnen de groepen is er aandacht voor zelfstandig ‘problemen’ oplossen, weerbaarheid en
  samen spelen.
  • Voorbereidend rekenen Tellen en getalbegrip, meten, meetkunde en meetkundige begrippen.
  • Taalontwikkeling
  Beginnende geletterdheid, interactief taalgebruik, voorspellen van een verhaal, een verhaal leren begrijpen, herkennen van
  verschillende soorten tekens en teksten, rijmen, letters en klanken, hakken en plakken van woorden.
  • Motorische ontwikkeling
  Grote motoriek: hierbij gaat het om de grote bewegingen met de romp, armen en benen zoals; springen, gooien en vangen, rollen, klimmen, klauteren en balanceren.
  Kleine motoriek: de ontwikkeling van de vaardigheden met handen en vingers zoals; vouwen, scheuren en knippen, rijgen, tekenen, sluitingen, prikken en tekenen.
  • Spel
  Spelen van een thematisch rollenspel, initiatief nemen tot rollenspel, het maken van een samenhangend spelverhaal, overleggen en delen met een ander.
  • Creatieve vorming
  Gedurende het schooljaar worden diverse technieken aangeboden. Naast het gericht aanbieden van de technieken is er ook tijd om vrij en thematisch te knutselen.

Groep 3-8

Bij het lesgeven *in de groepen 3-8 starten we vanuit de klassikale situatie. Na deze instructie gaan de leerlingen individueel of groepsgewijs aan het werk. Tijdens deze werkmomenten heeft de leerkracht de gelegenheid voor herhaalde instructie en/of individuele hulp.

Wij trachten kinderen hulp te bieden, aansluitend bij hun mogelijkheden. Dit gebeurt binnen de groep door middel van een systeem van zelfstandig werken en door kinderen in bepaalde vakken extra stof aan te bieden. Ook kunnen kinderen instructie krijgen in een andere (jaar)groep. Buiten de groep wordt, voor zover de formatie dit toelaat, ook individuele hulp geboden (pre- en remedial teaching). Uitgangspunt is echter dat de groepsleerkracht zelf de extra hulp geeft aan de kinderen, binnen de groep.

Naast de cognitieve vakken is er ook aandacht voor de creatieve, sociaal-emotionele en sportieve vakken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes:

Rekenen
Alles Telt Q
Taal
Taal Actief
Spelling
STAAL
Begrijpend Lezen
Nieuwsbegrip
Leesonderwijs groep 3
Veilig Leren Lezen
Wereldoriëntatie
Argus Clou
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leefstijl